Neil’s shoot of iconic basketball player Kobe Bryant.

Kobe Bryant

Neil Bedford

1 of 6
1 of 6